Skip to main content

Nondiscrimination Notice

Aetna is committed to being an inclusive health care company. Aetna does not discriminate on the basis of ancestry, race, ethnicity, color, religion, sex/gender (including pregnancy), national origin, sexual orientation, gender identity or expression, physical or mental disability, medical condition, age, veteran status, military status, marital status, genetic information, citizenship status, unemployment status, political affiliation, or on any other basis or characteristic prohibited by applicable federal, state or local law.

Aetna provides free aids and services to people with disabilities and free language services to people whose primary language is not English.

These aids and services include:

 • Qualified language interpreters

 • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)

 • Qualified interpreters

 • Information written in other languages
 • If you need these services, contact the number on your ID card. Not an Aetna member? Call us at 1-877-480-4161 (TTY: 711).

  If you have questions about our nondiscrimination policy or have a discrimination-related concern that you would like to discuss, please call us at 1-877-480-4161 (TTY: 711).

  Please note, Aetna covers health services in compliance with applicable federal and state laws. Not all health services are covered. See plan documents for a complete description of benefits, exclusions, limitations, and conditions of coverage.

  Language accessibility statement

  Interpreter services are available for free.

  Attention: If you speak English, language assistance service, free of charge, are available to you. Call 1-877-480-4161 (TTY: 711).

  Español/Spanish
  Atención: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-877-480-4161 (TTY: 711).

  አማርኛ/Amharic
  ልብ ይበሉ: ኣማርኛ ቋንቋ የሚናገሩ ከሆነ፥ የትርጉም ድጋፍ ሰጪ ድርጅቶች፣ ያለምንም ክፍያ እርስዎን ለማገልገል ተዘጋጅተዋል። የሚከተለው ቁጥር ላይ ይደውሉ 1-877-480-4161 (መስማት ለተሳናቸው: 711).

  العربية/Arabic
  ملحوظة: إذا كنت تتحدث اللغة العربية، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-877-480-4161 (رقم الهاتف النصي: 711).

  Ɓàsɔ̍ɔ̀ Wùɖù/Bassa
  Dè dɛ nìà kɛ dye̍ɖe̍ gbo: Ɔ jǔ ke̍ m̀ dyi Ɓàsɔ̍ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀ jǔ ni̍, nìi̍ à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ̍ m̀ gbo kpa̍a. Ɖa̍& 1-877-480-4161 (TTY: 711).

  中文/Chinese
  注意:如果您说中文,我们可为您提供免费的语言协助服务。请致电 1-877-480-4161 (TTY: 711)

  فارسی/Farsi
  توجه: اگر به زبان فارسی صحبت می کنید، خدمات زبانی رایگان به شما ارایه میگردد، با شماره
  1-877-480-4161 (TTY: 711) تماس بگیرید.

  Français/French
  Attention : Si vous parlez français, vous pouvez disposer d’une assistance gratuite dans votre langue en composant le 1-877-480-4161 (TTY: 711).

  ગુજરાતી/Gujarati
  ધ્યાન આપો: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો તો ભાષાકીય સહાયતા સેવા તમને નિ:શુલ્ક ઉપલબ્ધ છે. કૉલ કરો 1-877-480-4161 (TTY: 711).

  Kreyòl Ayisyen/Haitian Creole
  Atansyon: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-877-480-4161 (TTY: 711).

  Igbo
  Nrụbama: Ọ bụrụ na ị na asụ Igbo, ọrụ enyemaka asụsụ, n’efu, dịịrị gị. Kpọọ 1-877-480-4161 (TTY: 711).

  한국어/Korean
  주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스가 무료로 제공됩니다. 1-877-480-4161 (TTY: 711) 번으로 전화해 주십시오.

  Português/Portuguese
  Atenção: a ajuda está disponível em português por meio do número 1-877-480-4161 (TTY: 711) Estes serviços são oferecidos gratuitamente.

  Русский/Russian
  Внимание: если вы говорите на русском языке, вам могут предоставить бесплатные услуги перевода. Звоните по телефону 1-877-480-4161 (TTY: 711).

  Tagalog
  Paunawa: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-877-480-4161 (TTY: 711).

  اردو/Urdu
  توجہ دیں: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت دستیاب ہیں ۔ 1-877-480-4161 (TTY: 711) پر کال کریں.

  Tiếng Việt/Vietnamese
  Lưu ý: Nếu quý vị nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho quý vị. Gọi số 1-877-480-4161 (TTY: 711).

  Yorùbá/Yoruba
  Àkíyèsí: Bí o bá nsọ èdè Yorùbá, ìrànlọ́wọ́ lórí èdè, lófẹ̀ẹ́, wà fún ọ. Pe 1-877-480-4161 (TTY: 711).
   

  Legal notices

  Aetna is the brand name used for products and services provided by one or more of the Aetna group of companies, including Aetna Life Insurance Company and its affiliates (Aetna).

  Health benefits and health insurance plans contain exclusions and limitations.

  See all legal notices